НОВИНИ

Инвестиции за 7 милиона лева предвижда ВиК ООД – Габрово за следващите 5 години

Инвестиции на стойност 6 928 000 лева в публични активи предвижда „ВиК” ООД – Габрово за следващите 5 години за територията, на която оперира. Новият Бизнес план за периода 2022 – 2026 г. беше одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране на заседание на 31.05.2022 г. 

За предходния период от 2017 до 2021 г. дружеството е инвестирало общо 5 287 000 лева.

Непопулярна, но наложителна мярка за нормалната работа на дружеството в условия на непрестанно растящи цени на ток, горива, строителни материали и минимална работна заплата е увеличението на цената на водата. С решение на КЕВР, считано от 01.06.2022 г. е утвърдена нова цена на водоснабдителните и канализационните услуги без ДДС, както следва: доставяне на вода – 1,948 лв.; отвеждане на отпадъчни води – 0,184 лв.; пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители – 0,698 лв. Комплексната цена,  включваща  доставяне, отвеждане и пречистване, с ДДС става 3,40 лв.

В следващия регулаторен период ВиК ООД – гр. Габрово ще продължи да подменя амортизираната мрежа на територията на общините Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново, за да се подобрява качеството на услугите, които предоставя на своите клиенти. Инвестиционната програма е съобразена с амортизацията на съоръженията и се съгласува с тази на съответната община.

Заложените инвестиции за 2022 г. са в размер на 1 281 000 лева. За община Габрово е предвидена реконструкция на водопроводи на улиците „Златна нива”, „Перущица”, „Иван Люцканов”, „Родопи”, „Рила”, „Бузлуджа”, „Бедек”, „Найден Геров”, „Люлякова градина”, „Иван Андрейчин”, „Никола Войновски”, „Малина”, на няколко улици в кварталите „Тончевци“ и „Негенци“, както и в селата Поповци, Кметовци, Гъбене, Лесичарка. В община Дряново ще бъдат реконструирани водопроводи на улиците „Васил Левски”, „Христо Ботев”, „Сава Йотов”, „Матей Преображенски”, „Трети март”, на селата Царева ливада, Керека и Ганчовец. В община Трявна е предвидена реконструкция на водопроводи на улиците „Бенковска”, „Индустриална”, „Стара планина”, „П.Р.Славейков” и „Станков дол”. В община Севлиево ще се реконструират водопроводи на улиците „Иван Преснаков”, „Никола Дабев”, „Сава Тошев”, „Света Троица”, „Гочо Москов” и в селата Крушево, Млечево, Кръвеник и Стоките. Реконструкции на канализационна мрежа, сградни водопроводни отклонения, подмяна на приходни водомери, диспечеризация, подмяна на неработещи модули и части по съоръженията и ремонти са неизменна част от предстоящите инвестиции.

 За следващите 4 години инвестициите ще са за по над 1 300 000 лева годишно. Със собствени средства „ВиК“ ООД – Габрово ще рехабилитира водопроводна мрежа с дължина от 20-22 км годишно. Предвижда се намаляване на загубите на вода средно с по 1,1% на година, като общите загуби, отчетени за базовата 2020 г. – 58,40%, ще намалеят до 53,18%. Ще се повишава качеството на услугите, ще намаляват авариите.

Нови цени на водата от 01.06. 2022 г.

На основание Решение №БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № 83 от 31.05.2022 г. на управителя на "ВиК" ООД - гр. Габрово се въвеждат, считано от 01.06.2022 г., нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г. на „В и К” ООД – гр.Габрово, както следва:

 

Цени на ВиК - услуги 

лв./куб.м

без ДДС

лв./куб.м

с ДДС

Доставяне на вода на потребителите

1,948

2,337

Отвеждане на отпадъчни води

0,184

0,221

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители

0,698

0,838

Комплексна цена:

2,830

3,396

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,816

0,979

степен на замърсяване 2

1,185

1,422

степен на замърсяване 3

1,609

1,931

Доставяне вода на друг ВиК оператор

0,361

0,433