administrative building vik

 1. Oбща информация

„Водоснабдяване и канализация” ООД – Габрово обслужва 187 населени места на територията на Общини – Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево с население 94 862 жители и обща водоснабдена площ от 76 383 000 м².

На принципа на географско местоположение в дружеството има формирани 4 бр. експлоатационни района – Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.

regions

Общественото питейно – битово водоснабдяване се осъществява чрез добив на повърхностни и подземни води от съществуващи 240 броя водоизточници.
За по - голямата част от населените места от Община Дряново се купува вода от „В и К Йовковци“ ООД – Велико Търново. Пречиствателни станции за питейна вода има в гр. Габрово – ПСПВ „Киселчова могила“ и ПСПВ „Малуша“ и ПСПВ „Стоките“ с. Стоките за Община Севлиево. В две от пречиствателните станции има действащи лаборатории, които осъществяват контрол на вход и изход на станцията – ПСПВ „Киселчова могила“ и ПСПВ „Стоките“. Дезинфекцията на питейната вода се извършва с биоцидни препарати ( хлорни реагенти): хлор - газ и хипохлорит. За населени места, които се захранват изцяло от подземни водоизточници, съоръженията за пречистване на подаваната питейна вода се извършва от хлораторни инсталации, разположени при водовземанията и на обособени места в помпените станции. Използваният дезинфектант е хипохлорит. Практически към момента, хлорирането е най – удобният и икономичен начин за обеззаразяване на водата.

 

 1. Мониторинг на качествата на питейната вода

За изпълнение на изискванията за осигуряване на населението с безопасна и чиста питейна вода, които са регламентирани в българското законодателство от Наредба 9 от 16.03.2001г. ( изм. от 16.05.2023г.), „В и    К“ ООД Габрово извършва непрекъснат мониторинг на качеството на водата, подавана във всички експлоатирани от Дружеството зони на водоснабдяване. Лабораторните изпитвания за целите на мониторинга се извършват от Лабораторен Изпитвателен Комплекс – ЛИК при „В и К“ ООД Габрово. ЛИК е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от ИА БСА със сертификат за акредитация № 228ЛИ/26.01.2024. Показателите, които ЛИК няма възможност да извършва, се възлагат на външни акредитирани лаборатории, с които Дружеството има сключени договори.

 • Мониторингът на качеството на питейната вода се провежда по график, разработен съвместно с РЗИ – Габрово и обхваща всички показатели по Наредба 9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.
 • Графикът за мониторинг на питейната вода обхваща цялата територия на Дружеството разпределена общо на 95 броя зони ( от които 4 големи и 91 малки ) и обхваща 187 населени места. Честотата на мониторинга в зоните се определя от обема на водата, подавана към всяка зона.
 • За зони с констатирани отклонения по някой от наблюдаваните показатели, Дружеството провежда учестен мониторинг по съответния показател в зоната.

 

Описание на характерните индикаторни показатели в питейната вода 

 • Вкус, мирис и цвят - водата, предназначена за питейно – битови цели е без вкус, мирис и цвят. Появата на тези показатели в питейната вода се причинява от разтворени соли, минерали и газове.
 • Мътност - индикатор за намаляване прозрачността на питейната вода. Причинява се от наличието на механични примеси и / или развитие на планктон във водата.
 • Обща твърдост - твърдостта на водата се определя от наличието на разтворени в нея минерали ( соли на калций и магнезий, стронций и барий).
 • Амониеви йони, нитрити, нитрати - повишаването на стойностите на тези показатели се дължи на външни замърсители на водата.
 • Алуминий - този показател е с естествен произход във водата и също така е резултат от пречиствателните процеси в питейната вода.
 • Желязо - източниците на желязо обикновено са натурални – минерали или от инсталацията на вътрешно - водопроводната мрежа. Желязото е естествен компонент във водата.
 • Фосфати - показател, определящ наличието на фосфатни йони във водата. Фосфатите не са токсични за хората, освен ако не присъстват в много високи концентрации.
 • Остатъчен свободен хлор – показател, определящ частта от добавеният хлор за пречистване, която е свободна на унищожи всички микроорганизми в питейната вода и служи за непрекъсната дезинфекция. Количеството на свободен хлор в питейната вода е такова, че да осигури ефективна дезинфекция на водата и не трябва да превишава прага от 0,40mg/l. Изключително важно е питейната вода да бъде обеззаразена и да не съдържа болестотворни бактерии, вируси и паразити, които причиняват стомашно – чревни инфекции и по – сериозни заболявания. Световната здравна организация препоръчва след проведена дезинфекция да остане малко количество „свободен хлор“ във водата до крана на потребителите. Така се гарантира унищожаването на вредни микроорганизми по цялата водоснабдителна мрежа. Когато водата в чашата е бяла, тя съдържа мехурчета въздух, които след няколко секунди преминават във въздуха. Погрешно е схващането, че „бялата вода“ съдържа голямо количество хлор!
 • Колиформни бактерии и Ешерихия коли - тези показатели обичайно присъстват в околната среда и в стомашно – чревният тракт на животни и хора. Те са най – разпространеният индикатор за биологичното състояние на питейната вода. Унищожават се при процеса на обеззаразяване на питейната вода с хлорсъдържащи препарати.
 • Клостридиум перфрингенс -  наличието на този показател в питейната вода е признак за фекално замърсяване. До момента този показател не е откриван в питейната вода.
 • Радиологични показатели - (  Алфа активност, Бета активност, Индикативна доза, Тртий, Уран, Радон ): източници на радиация могат да бъдат минерали / руди, съдържащи радиоактивни елементи, които отделят радиация при разпада си.

В питейната вода за Общини – Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево не се откриват радиоактивни вещества.

 

 1. Информация за потребителите

Водите, добивани в региона и подавани в мрежата за питейно – битово водоснабдяване, са с качества, обусловени, както от природните условия, при които се формират, така и от влиянието на земеделските практики типични за някои от районите, поддържани от „В и К“ ООД  Габрово.

            Установените отклонения от нормите във водите в някои населени места са основно по показател нитрати.

            Нитрати в питейната вода - те са съединения на азота, неразделна част от кръговрата му в околната среда. Въпреки, че нитратите се срещат естествено в някои подпочвени води, в повечето случаи се предполага, че повишените им нива са в резултат на човешката дейност. Завишените концентрации на този показател са в резултат от неправилното използване на азотни минерални торове в разрез с добрите земеделски практики, неспазване на изискванията по отношение на събирането, съхраняването и обезвреждането на торовия отпадък в животновъдството, изпускането на отпадъчни води, води от септични ями и др.

            Методите за намаляване съдържанието на нитрати в питейната вода са с високи експлоатационни разходи и оскъпяват значително цената за крайния потребител. Нужна е цялостна национална стратегия за въвеждането на добри земеделски практики, екоземеделие и строг контрол при използването на азотни минерални торове.

            Освен контрол на качеството на питейната вода по Наредба 9 / 2001, „В и К“ ООД Габрово извършва и контрол на суровите води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване.

            Повърхностните водоизточници се контролират съгласно изискванията на Наредба 12 / 2002г. Мониторингът на повърхностните води се извършва съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, съгласно ежегодна план – програма, утвърдена от тях.

            Подземните водоизточници се контролират, съгласно изискванията на разрешителните за водоползване, издадени от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив и по Наредба 1 / 2007г./ за качеството на подземните води.

Водните ресурси в България са силно ограничени. В много райони на страната, особено през летните месеци, водите не достигат дори за битови нужди. По запаси на човек от населението  (2490л.) България е на последно място сред страните от Балканския полуостров и на едно от последните места в Европа. Това налага задълбочено изучаване, грижливо отношение и пестеливо използване на наличните водни ресурси. Една от причините за недостиг на вода е неправилното водоползване. Водата у нас все още няма реална цена и се допускат големи разхищения. Нашето водно богатство все още не се опазва и не се използва рационално.

Средномесечното потребление на вода на едно лице в Област Габрово за 2023 г. е 3 кубика.

Средномесечното потребление на вода на едно лице за 2022 г. е 3,2 кубика.

 

„В и К“ ООД – Габрово призовава жителите на област Габрово да пестят водата!

 

 1. Програма за мониторинг

2023г.

Район Габрово

Район Севлиево

Район Трявна

Район Дряново