administrative building vik

Цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ООД – гр.Габрово за 2023 г. 

На основание Решение №Ц - 32 от 30.12.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране и със Заповед №218 от 30.12.2022 г. на управителя на "ВиК" ООД Габрово се въвеждат, считано от 01.01.2023 г., следните цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово:

cena voda gabrovo 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В ЛВ./КУБ. М БЕЗ ДДС С ДДС
Доставяне вода на потребителите 1,996 2,395
Отвеждане на отпадъчни води 0,198 0,238
Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители 0,720 0,864
Комплексна цена
2,914
3,497

 

* Цената на водата е сбор от цените на услугите: 

  1. Доставка на питейна вода
  2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа)
  3. Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция)

 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ:  БЕЗ ДДС  С ДДС
степен на замърсяване 1 0,843 1,012
степен на замърсяване 2 1,223 1,468
степен на замърсяване 3 1,661 1,993
Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,357 0,428

 

ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Цени за присъединяване на потребителите към водоснабдителната и канализационната система

Утвърдени със Заповед №18/30.01.2017 г. и Заповед № 32/21.03.2023 г.

Описание СВО за битови и приравнени към тях потребители СВО за промишлени и други стопански потребители СКО за битови и промишлени
 Диаметър   до Ø 32 до Ø 63 над Ø 63 до Ø 32 до Ø 75 до Ø 180 над Ø 180 до Ø 160 до Ø 300 над Ø 300
1 Цена за откриване на партида 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55
2 Цена за пломбиране на водомер 6,00 6,00    - 6,00 6,00    -    -      
3 Техн.надзор и пр.протокол  120.00 120.00 275.00 120.00 275.00 275.00 275.00 120.00 275.00 275.00

* Посочените цени са в лева с ДДС.