administrative building vik

Цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ООД – гр.Габрово за 2024 г. 

На основание Решение №Ц - 29 от 22.12.2023 г. Комисията за енергийно и водно регулиране и със Заповед №203 от 22.12.2023 г. на управителя на "ВиК" ООД -гр. Габрово се въвеждат, считано от 01.01.2024 г., следните цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово:

cena voda gabrovo 

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В ЛВ./КУБ. М БЕЗ ДДС С ДДС
Доставяне вода на потребителите 2,401 2,881
Отвеждане на отпадъчни води 0,267 0,321
Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители 0,896 1,075
Комплексна цена
3,564
4,277

 

* Цената на водата е сбор от цените на услугите: 

  1. Доставка на питейна вода
  2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа)
  3. Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция)

 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ:  БЕЗ ДДС  С ДДС
степен на замърсяване 1 1,049 1,259
степен на замърсяване 2 1,522 1,826
степен на замърсяване 3 2,067 2,840
Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,438 0,526

 

Цени за присъединяване на потребителите към водоснабдителната и канализационната система

Утвърдени със Заповед № 26/31.01.2024 г.

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА с ДДС

ТЕХН. НАДЗОР И ПР. ПРОТОКОЛ СВО ДО ф32 мм

150.00

ТЕХН. НАДЗОР И ПР. ПРОТОКОЛ СВО ДО ф63 мм

250.00

ТЕХН. НАДЗОР И ПР. ПРОТОКОЛ СВО ДО ф90 мм

350.00

ТЕХН. НАДЗОР И ПР. ПРОТОКОЛ СВО ДО ф110 мм

400.00

ТЕХН. НАДЗОР И ПР. ПРОТОКОЛ СВО  НАД ф110 мм

450.00

ТЕХН. НАДЗОР И ПР. ПРОТОКОЛ СКО ДО ф160 мм

150.00

ТЕХН. НАДЗОР И ПР. ПРОТОКОЛ СКО ДО ф200 мм

250.00

ТЕХН. НАДЗОР И ПР. ПРОТОКОЛ СКО ДО ф300 мм

350.00

ТЕХН. НАДЗОР И ПР. ПРОТОКОЛ СКО НАД ф300 мм

450.00