Цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „ВиК” ООД – гр.Габрово за 2019 г. 

Утвърдени с Решение № Ц - 20 от 28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед на управителя на „В и К” ООД - Габрово от 28.12.2018 г.

water cube

ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ В ЛВ./КУБ. М БЕЗ ДДС С ДДС
Доставяне вода на потребителите 1,558 1,870
Отвеждане на отпадъчни води 0,157 0,188
Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители 0,402 0,482
Общо 
2,119
2,540

 

* Цената на водата е сбор от цените на услугите: 

  1. Доставка на питейна вода
  2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа)
  3. Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция)

 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ:  БЕЗ ДДС  С ДДС
степен на замърсяване 1 0,512 0,614
степен на замърсяване 2 0,669 0,803
степен на замърсяване 3 0,907 1,088
Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,337 0,404

 

ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Цени за присъединяване на потребителите към водоснабдителната и канализационната система

Утвърдени със Заповед № 116/23.02.2011 г. и Заповед №18/30.01.2017 г.

Описание СВО за битови и приравнени към тях потребители СВО за промишлени и други стопански потребители СКО
 Диаметър   до Ø 32 до Ø 63 над Ø 63 до Ø 32 до Ø 75 до Ø 180 над Ø 180 до Ø 160 до Ø 300 над Ø 300
1 Цена за откриване на партида 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55
2 Цена за изпразване на мрежа - 79,85 136,84 79,85 136,84 185,74 365,14 - - -
3 Цена  за монтаж на водовземна скоба 101,28 107,14 289,4 101,28 314,54 695,88 980,76 - - -
4 Цена за напълване, обеззаразяване и промиване на ВМ - 105,89 177,65 105,89 177,65 213,53 410,87 - - -
5 Цена за пломбиране на водомер 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 - - -
6 Цена за включване на отклонение към шахта от канализационния клон - - - - - - - 204,82 266,71 349,24
  Обща цена за присъединяване на СВО / СКО 134,83 326,43 637,44 320,57 662,58 1128,7 1790,32 232,37 294,26 376,79

* Посочените цени са в лева с ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Общата цена за присъединяване на СВО  включва разходите само за  монтаж на водовземната скоба, като не са включени материалите за изграждане на СВО, изкоп за СВО, рязане и възстановяване на асфалтови настилки и др.
  2. Общата цена за присъединяване на СКО  включва разходите за само за включване на отклонение към шахта от канализационния клон, като не са включени материалите за изграждане на СКО, изкоп за СКО, рязане и възстановяване на асфалтови настилки и др.