administrative building vik

"В и К" ООД – гр. Габрово e дружество с ограничена отговорност.

"Български ВиК холдинг" ЕАД е с 51%.

Община Габрово е с 36%,

Община Трявна – 7%,

Община Дряново – 6%. 

Дружеството се представлява от управителя инж. Владимир Георгиев Василев.

Седалище: гр. Габрово

Адрес на управление: гр. Габрово, бул. "Трети март" № 6.

Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири.

"В и К" ООД - гр.Габрово е регистрирано с решение на Габровския окръжен съд по фирмено дело № 2850 от 1991г.

„ВиК” ООД - Габрово обслужва територията на област Габрово с общините Габрово, Дряново, Трявна, а от 01.01.2019 г. и община Севлиево. Общият брой на населението е 95 957 жители. Услугата Водоснабдяване се извършва в 187 населени места с население 95 612 жители /99,64% от общото население/. За по-голямата част от населените места от Община Дряново се купува вода от „ВиК Йовковци” - Велико Търново.

Услугата Канализация се извършва в 9 населени места с население 76 737 жители /79,97 %/.

Пречиствателни станции за отпадъчни води има в гр.Габрово, в гр.Трявна и в гр.Севлиево.

На 26.04.2016 г. бе подписан Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни между Асоциация по В и К – Габрово и оператора – „В и К“ ООД - гр. Габрово.

По силата му, собствениците на В и К мрежите и съоръженията публична собственост в обособената територия – държавата (МРРБ) и общините (Габрово, Дряново и Трявна), посредством Асоциацията по В и К предоставят на оператора – „В и К“ ООД, гр. Габрово, за срок от 15 години, да стопанисва, поддържа и експлоатира посочените публични активи на ВиК инфраструктурата. От своя страна операторът се задължава да извършва ежегодно, до края на срока на договора, определен обем от инвестиции, който е изрично установен в приложение към Договора, в управляваните от него В и К мрежи и съоръжения, с цел поддържането им в добро състояние и повишаване качеството на предлаганите услуги.

На 20.08.2018 г. между АВиК-Габрово и „ВиК” ООД, гр. Габрово е сключено Допълнително споразумение №1 за присъединяването на община Севлиево към Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Габрово. То е в сила от 01.01.2019 г.

„ВиК” ООД – Габрово поддържа и обслужва:

Водоизточници: яз.„Христо Смирненски” и 240 бр. повърхностни и подземни водоизточници

Довеждащи водопроводи и разпределителна водопроводна мрежа: 1 960 км

Помпени станции: 86 бр.

Напорни водоеми: 270 бр.

Канализационна мрежа: 273 км

Сградни водопроводни отклонения: 42 094 бр.

Сградни канализационни отклонения: 13 390 бр.

В периода 2012 – 2015 г. в изпълнение на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." бяха изградени 120 км ВиК мрежи в 16 квартала на гр. Габрово, ремонтирани 5 помпени станции, а двете пречиствателни станции - за питейни и отпадъчни води, бяха напълно реконструирани. 

0
Общ брой водомери
0
Водомери - Физически лица
0
Водомери - Юридически лица