administrative building vik

vodomeri pageВодомерът е уред, с който се измерва водното количество, преминаващо през тях. Изразходваната вода се отчита по водомера на водопроводното отклонение.

При сградите етажна собственост изразходваната вода се отчита по общия водомер на водопроводното отклонение и се разпределя между потребителите в сграда – етажна собственост въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери.

Общ водомер – Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на общите водомери са задължение на ВиК.

В случаите, когато потребителите по определени причини искат метрологична проверка на общия водомер, преди да е изтекъл срока на същата, то те заплащат всички разходи по неговия демонтаж, монтаж и проверка.

Индивидуални /контролни/ водомери – Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите.

Всички използвани водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция по метрология и технически надзор.