Промяна на режима на водоподаване в Златевци, Милковци и Лоза

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, се променя въведения режим на водоподаване на селата Златевци, Милковци и Лоза, както следва:

  • с. Лоза - вода ще има от 18:30 ч. до 20:30 ч. всеки ден
  • с. Златевци и с. Милковци – вода ще има през ден – пускане в 19:00 часа, спиране – в 07:00 часа     

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.