РЕЖИМИ

Режимно водоснабдяване на селата Междени и Узуните, община Габрово

Поради намаления дебит на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, на основание заповед  №1407/17.07.2024 г. на кмета на Община Габрово се въвежда режимно водоснабдяване на селата Междени и Узуните, считано от 22.07.2024 г.:

 • Водата ще се спира в понеделник и ще се пуска в петък до изчерпване на количествата в резервоарите.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

Режимно водоподаване на село Престой, община Трявна - ОТМЕНЕН

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците, със Заповед на кмета на Община Трявна се въвежда режимно водоснабдяване на село Престой, считано от 01.08.2023 год. /вторник/. 

Вода в селото ще има всеки вторник и петък от 16:00 ч. до 19:00 ч., като в останалите часове и дни от седмицата водоподаването се преустановява. 

Съгласно издадената Заповед се забранява още ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др. различни от питейно-битови нужди на територията на Община Трявна.

Режимно водоподаване на село Кози рог - ОТМЕНЕН

Режимът е отменен

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, по предложение на кметските наместници със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени, Старилковци и горната част на село Кози рог по следния график, считано от 07.07.2021 г. :

 • Горната част на село Кози рог - вода се подава в дните сряда и събота в 9:00 ч. до изчерпване количествата в резервоарите.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режим на водоподаване на две габровски села

В резултат на засушаването  и драстичното намаляване на водните количества, които постъпват в ПСПВ "Стоките", със заповед на кмета на община Габрово №1943/15.09.2020 г. се въвежда  режим на водоподаване за селата Музга и Яворец , както следва:

Вода се подава в дните понеделник и петък от 8:00 ч. до изчерпване на резервоарите. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Промяна на режима на водоподаване на селата от км.наместничество Мичковци

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние Заповед № 1685/10.08.2020 г. на Кмета на Община Габрово от 26.08.2020 г. се променя режима на водоснабдяване на селата от кметско наместничество Мичковци, както следва:

 • с. Междени и с. Узуните – 48 часа водата е спряна, пусната е 24 часа - до изчерпване на резервоарите;
 • с. Мичковци и с. Старилковци - 24 часа спряна, 24 часа пусната.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

Режим на водоподаване на севлиевски села

Поради намаляване дебита на водоизточниците на територията на община Севлиево, е издадена заповед №691/24.08.2020 г. на кмета на Община Севлиево, с която се въвежда режимно водоподаване по следните схеми:

1. За селата, водоснабдявани от стоманения водопровод: Г. Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, П.Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево,

вода се подава вечер от 17:00 часа до 8:00 часа на следващия ден.

2. За селата, водоснабдявани от етернитовия водопровод: Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка,

вода се подава 2 пъти в седмицата – събота и неделя 

2.1. с. Буря – вода се подава през ден на дясната и лявата част от 08:00 до 11:00 часа.

2.2. с. Дамяново – вода се подава всеки ден от 17:00 до 22:00 часа

2.3. с. Градница – вода се подава всеки ден от 17:00 до 08:00 часа

2.4. с. Младен - Селото е разделено на 3 района, като всеки район получава вода 2 дни, на третия – няма, по следната схема:

I –ви ден - водоподаване няма в района на ул.”Първа”;

I I–ри ден  - водоподаване няма в района на ул.”Втора” и „Трета” в посока от Центъра към „Чешмите”;

I I I-ти ден – водоподаване няма в района на „Думнишката махала”.

3. За гр. Севлиево: вечер от 23:00 часа до 6:00 часа сутринта, налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и високите етажи на сградите ще имат нарушено водоснабдяване.

В случай на задълбочаване на кризата, режимът ще бъде променен.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, МПС, пълнене на басейни и др, различни от питейно-битовите нужди в населените места на територията на община Севлиево.

Заповедта е в съответствие с чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3, т. 2 от Закона за водите, § 2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи”.

Заповедта можете да прочетете тук:

  

Промяна на режима на водоподаване на габровски села

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на група села, със заповед на кмета на Община Габрово №1764/19.08.2020 г. се утвърждава режимно водоснабдяване за следните села по нов график, както следва:

 • Прахали, Поповци, Гледаци, Чавеи, Мрахори - вода се подава  в 18:00 ч. на четно число от месеца до изчерпване на резервоарите;
 • Златевци и Милковци - вода се подава на четно число от месеца от 19:30 до 08:00 ч. 
 • Лоза и Петровци - вода се подава от 18:00 до 20:30 ч. и от 06:30 до 08:30 ч.
 • Армени - вода се подава от 18:30 ч. до 08:30 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта можете да видите тук:

Промяна на режима на водоподаване на кв.Марча и с.Крънча, община Дряново

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние Заповед № 451/13.08.2020 г. на Кмета на Община Дряново, се променя режимът на водоснабдяване за следните населени места:

 • с. Крънча – вода се подава в събота от 09:00 часа до изчерпване на резервоара.
 • кв. Марча – вода се подава в петък от 15:00 часа и в събота от 09:00 ч, до изчерпване на резервоара.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др.

Промяна на режима на водоподаване в Златевци, Милковци и Лоза

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, се променя въведения режим на водоподаване на селата Златевци, Милковци и Лоза, както следва:

 • с. Лоза - вода ще има от 18:30 ч. до 20:30 ч. всеки ден
 • с. Златевци и с. Милковци – вода ще има през ден – пускане в 19:00 часа, спиране – в 07:00 часа     

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.                                                              

Режим на водоподаване в селата Междени и Узуните

Поради намаляване дебита на водоизточниците, със заповед №1685/10.08.2020 г. на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени и Узуните, както следва:

 • Междени – четни дати – висока част на селото; нечетни дати – ниска част на селото;
 • Узуните – четни дати – висока част на селото; нечетни дати – ниска част на селото

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на задълбочаване на кризата, режимът ще бъде променен.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на кметския наместник и общински инспекторат.

Заповедта можете да прочетете тук