РЕЖИМИ

Режимно водоподаване на селата Междени и Узуните, община Габрово

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник, със заповед на кмета на Община Габрово се утвърждава режимно водоснабдяване на селата Междени и Узуните по следния график, считано от 26.09.2023 г. :

 • Водата ще се спира в понеделник и ще се пуска в петък до изчерпване на количествата в резервоарите

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др. различни от питейно-битови нужди за посочените села.

Режимно водоподаване на село Престой, община Трявна

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците, със Заповед на кмета на Община Трявна се въвежда режимно водоснабдяване на село Престой, считано от 01.08.2023 год. /вторник/. 

Вода в селото ще има всеки вторник и петък от 16:00 ч. до 19:00 ч., като в останалите часове и дни от седмицата водоподаването се преустановява. 

Съгласно издадената Заповед се забранява още ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др. различни от питейно-битови нужди на територията на Община Трявна.

Режим на водоподаване на село Кози рог - ОТМЕНЕН

Режимът е отменен

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, по предложение на кметските наместници със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени, Старилковци и горната част на село Кози рог по следния график, считано от 07.07.2021 г. :

 • Горната част на село Кози рог - вода се подава в дните сряда и събота в 9:00 ч. до изчерпване количествата в резервоарите.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режим на водоподаване на две габровски села

В резултат на засушаването  и драстичното намаляване на водните количества, които постъпват в ПСПВ "Стоките", със заповед на кмета на община Габрово №1943/15.09.2020 г. се въвежда  режим на водоподаване за селата Музга и Яворец , както следва:

Вода се подава в дните понеделник и петък от 8:00 ч. до изчерпване на резервоарите. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Промяна на режима на водоподаване на селата от км.наместничество Мичковци

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние Заповед № 1685/10.08.2020 г. на Кмета на Община Габрово от 26.08.2020 г. се променя режима на водоснабдяване на селата от кметско наместничество Мичковци, както следва:

 • с. Междени и с. Узуните – 48 часа водата е спряна, пусната е 24 часа - до изчерпване на резервоарите;
 • с. Мичковци и с. Старилковци - 24 часа спряна, 24 часа пусната.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

Режим на водоподаване на севлиевски села

Поради намаляване дебита на водоизточниците на територията на община Севлиево, е издадена заповед №691/24.08.2020 г. на кмета на Община Севлиево, с която се въвежда режимно водоподаване по следните схеми:

1. За селата, водоснабдявани от стоманения водопровод: Г. Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, П.Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево,

вода се подава вечер от 17:00 часа до 8:00 часа на следващия ден.

2. За селата, водоснабдявани от етернитовия водопровод: Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка,

вода се подава 2 пъти в седмицата – събота и неделя 

2.1. с. Буря – вода се подава през ден на дясната и лявата част от 08:00 до 11:00 часа.

2.2. с. Дамяново – вода се подава всеки ден от 17:00 до 22:00 часа

2.3. с. Градница – вода се подава всеки ден от 17:00 до 08:00 часа

2.4. с. Младен - Селото е разделено на 3 района, като всеки район получава вода 2 дни, на третия – няма, по следната схема:

I –ви ден - водоподаване няма в района на ул.”Първа”;

I I–ри ден  - водоподаване няма в района на ул.”Втора” и „Трета” в посока от Центъра към „Чешмите”;

I I I-ти ден – водоподаване няма в района на „Думнишката махала”.

3. За гр. Севлиево: вечер от 23:00 часа до 6:00 часа сутринта, налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и високите етажи на сградите ще имат нарушено водоснабдяване.

В случай на задълбочаване на кризата, режимът ще бъде променен.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, МПС, пълнене на басейни и др, различни от питейно-битовите нужди в населените места на територията на община Севлиево.

Заповедта е в съответствие с чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3, т. 2 от Закона за водите, § 2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи”.

Заповедта можете да прочетете тук:

  

Промяна на режима на водоподаване на габровски села

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на група села, със заповед на кмета на Община Габрово №1764/19.08.2020 г. се утвърждава режимно водоснабдяване за следните села по нов график, както следва:

 • Прахали, Поповци, Гледаци, Чавеи, Мрахори - вода се подава  в 18:00 ч. на четно число от месеца до изчерпване на резервоарите;
 • Златевци и Милковци - вода се подава на четно число от месеца от 19:30 до 08:00 ч. 
 • Лоза и Петровци - вода се подава от 18:00 до 20:30 ч. и от 06:30 до 08:30 ч.
 • Армени - вода се подава от 18:30 ч. до 08:30 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта можете да видите тук:

Промяна на режима на водоподаване на кв.Марча и с.Крънча, община Дряново

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние Заповед № 451/13.08.2020 г. на Кмета на Община Дряново, се променя режимът на водоснабдяване за следните населени места:

 • с. Крънча – вода се подава в събота от 09:00 часа до изчерпване на резервоара.
 • кв. Марча – вода се подава в петък от 15:00 часа и в събота от 09:00 ч, до изчерпване на резервоара.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др.

Промяна на режима на водоподаване в Златевци, Милковци и Лоза

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, се променя въведения режим на водоподаване на селата Златевци, Милковци и Лоза, както следва:

 • с. Лоза - вода ще има от 18:30 ч. до 20:30 ч. всеки ден
 • с. Златевци и с. Милковци – вода ще има през ден – пускане в 19:00 часа, спиране – в 07:00 часа     

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.                                                              

Режим на водоподаване в селата Междени и Узуните

Поради намаляване дебита на водоизточниците, със заповед №1685/10.08.2020 г. на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени и Узуните, както следва:

 • Междени – четни дати – висока част на селото; нечетни дати – ниска част на селото;
 • Узуните – четни дати – висока част на селото; нечетни дати – ниска част на селото

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на задълбочаване на кризата, режимът ще бъде променен.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на кметския наместник и общински инспекторат.

Заповедта можете да прочетете тук