РЕЖИМИ

Режим на водоподаване в кв.Марча и с.Крънча, общ.Дряново

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците и завишеното потреблениe, със заповед №430/05.08.2020 г. на кмета на Община Дряново се утвърждава режимно водоснабдяване за:

  • кв.Марча – вода се подава в петък от 15:00 ч. до изчерпване количеството в резервоара;
  • с.Крънча - вода се подава в петък от 15:00 ч. до изчерпване количеството в резервоара

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта можете да видите тук.

Режим на водоподаване на село Престой, община Трявна

Поради намаляване дебита на водоизточниците за село Престой, със заповед № 500/ 03.08.2020 на кмета на Община Трявна е утвърдено режимно водоснабдяване на село Престой по следния график:

Вода се подава всеки вторник и петък от 15:00 до 18:00 ч.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде актуализиран.

Заповедта можете да прочетете тук.

Режим на водоподаването на селата Велковци и Кметчета

Поради намаляване на дебита на водоизточниците, със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Велковци и Кметчета, както следва:

  • Ниска зона на с.Велковци и село Кметчета - вода се подава от 08:00 ч. до изчерпване на количествата;
  • Висока зона на с.Велковци – вода се подава от 20:00 ч. до изчерпване на количеството

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Установеният режим ще се осъществява от служители на ВиК ООД – Габрово, под оперативното ръководство на районния техник.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на кметския наместник, общински инспекторат и „ВиК“ ООД - Габрово.

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук

Заповед на кмета на Община Севлиево за въвеждане на режим на водоподаване на селата Дамяново и Градница

Поради намаляване дебита на каптажите и завишеното водопотребление, със заповед на кмета на Община Севлиево се въвежда режимно водоподаване по следния график:

- за село Дамяново - селото е разделено на висока и ниска зона, като всяка ще получава вода през ден от 17:00 ч. до изчерпване на резервоара

- за село Градница - вода се подава от 17:00 ч. до 08:00 сутринта.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, тераси, МПС, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди.

Контролът на заповедта се възлага на кметовете на кметства и кметските наместници, началника на РУ "Полиция" гр.Севлиево, управителя на "ВиК" ООД - Габрово.

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.

Заповедта на кмета на Община Габрово за режим на водоподаване на девет габровски села

Поради намаляване на дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на група села в общината, със заповед на кмета на Община Габрово, е утвърдено режимно водоснабдяване, както следва:

  • за селата Прахали, Поповци, Гледаци, Чавеи, Мрахори - водоподаване към потребителите в 18:00 часа, на четно число от месеца до изчерпване на резервоара;
  • за селата Златевци, Милковци, Лоза и Армени – вода се подава от 17:00 часа до 09:00 часа сутринта.

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Установеният режим ще се осъществява от служители на ВиК ООД – Габрово, под оперативното ръководство на районния техник.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на кметове, кметски наместници, общински инспекторат и „ВиК“ ООД - Габрово.

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.

Режим на водоподаване в селата Златевци, Милковци, Лоза и Армени - 15.07.2020

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, се въвежда временен режим на водоподаване на селата Златевци, Милковци, Лоза и Армени, както следва:

Вода ще има от 17:00 ч. до 09:00 ч. сутринта

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Режим на водоподаване в селата Прахали, Поповци,  Гледаци, Чавеи и Мрахори - 09.07.2020

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, се въвежда временен режим на водоподаване в селата Прахали, Поповци,  Гледаци, Чавеи и Мрахори, както следва:

Водата ще се пуска в 18:00 ч. през ден до изчерпване на резервоарите.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Въвежда се режим на водоподаване на село Дамяново, община Севлиево

Поради настъпилото засушаване и намаления дебит на водоизточниците, от 03.07.2020 г. „ВиК” ООД – Габрово въвежда  режим на водоподаване на село Дамяново, община Севлиево. Селото е разделено на Висока и Ниска зона, като всяка ще получава вода през ден от 17:00 ч. до изчерпване на резервоара.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Дружеството си запазва правото да променя и отменя режима на водоподаване, съобразно промяната в климатичните условия.

Промяна на режима на водоподаване на Лесичарка - 09.01.2020

Поради продължителното засушаване и намален дебит на водоизточниците и по предложение на кметски наместник с. Лесичарка, ВиК - Габрово променя режима на водоподаване в селата Лесичарка, Драгомани, Костенковци и махала Поповци, както следва:

Вода се подава вечер от 18:00 часа до 22:00 часа

Промяната влиза в сила от 10.01.2020 г.

Дружеството си запазва правото да променя и отменя режима на водоподаване, съобразно  промяната в климатичните условия.     

Режим на водоподаване на 4 габровски села - 19.09.

Поради продължителното засушаване и намален дебит на водоизточниците и предложение на кметски наместник с. Лесичарка, В и К ООД Габрово въвежда режим на водоподаване в селата Лесичарка, Поповци, Драгомани и Костенковци, както следва:

Вода се подава през 24 часа до изчерпване на резервоарите

Дружеството си запазва правото да променя и отменя режима на водоподаване, съобразно  промяната в климатичните условия.