РЕЖИМИ

Забрана за ползване на вода за непитейно-битови нужди на територията на община Севлиево

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците, със заповед на кмета на община Севлиево от 29.07.2022 г. се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, МПС, пълнене на басейни и други, различни от питейно-битови нужди на територията на населените места в община Севлиево. 

Режимно водоподаване на седем габровски села

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед  на кмета на Община Габрово се утвърждава режимно водоснабдяване на следните села, считано от 25.07.2022 г.:

 • с. Лесичарка (вкл. махала Поповци) и с. Драгомани – вода се подава на четни дати;
 • с. Карали и с. Костенковци – вода се подава на нечетни дати;
 • с. Чавеи и с. Пецовци – вода се подава на нечетни дати в 18:00 часа;
 • с. Прахали – водата се спира в 20:00 часа и се пуска на следващия ден в 12:00 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Промяна на режима на водоподаване на селата Междени, Узуни, Мичковци и Старилковци

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние заповед  на кмета на Община Габрово се променя установения режим на водоснабдяване на следните села, считано от 25.07.2022 г.:

 • Село Междени и село Узуни – спиране на водата в понеделник, пускане в петък до изчерпване на количеството в резервоарите;
 • Село Мичковци и село Старилковци – 48 часа няма вода, 24 часа има до изчерпване на количеството в резервоарите.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

         

Режим на водоподаване на село Престой, община Трявна

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Трявна се въвежда режим на водоподаване на село Престой, считано от 22.07.2022 г.:

 • Вода се подава всеки вторник и петък от 16:00 до 19:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режим на водоподаване на габровските села Междени, Старилковци и Горна част на Кози рог

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, по предложение на кметските наместници със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени, Старилковци и горната част на село Кози рог по следния график, считано от 07.07.2021 г. :

 • Село Междени и село Старилковци - 2 дни водата е спряна. Вода се подава в 8:30 ч. на третия ден до изчерпване на количеството в резервоарите;
 • Горната част на село Кози рог - вода се подава в дните сряда и събота в 9:00 ч. до изчерпване количествата в резервоарите.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режим на водоподаване в четири габровски села

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците, със заповед на кмета на община Габрово №2167/13.10.2020 г. се утвърждава  режим на водоподаване за следните села, както следва:

 • Лесичарка, мах. Поповци и Драгомани – водата се пуска в 12:00 ч. на четно число от месеца;
 • Костенковци и Карали – водата се пуска в 12:00 ч. на нечетно число от месеца

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта на кмета можете да прочетете тук :

Промяна на режима на водоподаване на селата Златевци и Милковци

Поради промяна дебита на водоизточниците и по предложение на кметския наместник,  считано от 12.10.2020 г. се промени въведения режим на водоподаване на с.Златевци и с.Милковци, както следва:

 • Вода се подава от 17:00 ч. до 09:00 ч. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и други цели, различни от питейно-битови.

Промяна на режима на село Лоза

Поради промяна дебита на водоизточниците и по предложение на кметския наместник,  считано от 08.10.2020 г. се промени въведения режим на водоподаване на с. Лоза и с. Петровци както следва:

 • Вода се подава от 17:00 ч. до 09:00 ч. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и други цели, различни от питейно-битови.

Промяна на режима на водоподаване на Лоза и Петровци

Поради промяна на дебита на водоизточниците и по предложение на кметския наместник, от 01.10.2020 г. се променя режима на водоподаване на селата Лоза и Петровци, както следва:

 •  Вода се подава всеки ден от 18:30 до 8:30 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др., различни от питейно-битови нужди.

Режим на водоподаване на две габровски села

В резултат на засушаването  и драстичното намаляване на водните количества, които постъпват в ПСПВ "Стоките", със заповед на кмета на община Габрово №1943/15.09.2020 г. се въвежда  режим на водоподаване за селата Музга и Яворец , както следва:

Вода се подава в дните понеделник и петък от 8:00 ч. до изчерпване на резервоарите. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.