Режим на водоподаване на две габровски села

В резултат на засушаването  и драстичното намаляване на водните количества, които постъпват в ПСПВ "Стоките", със заповед на кмета на община Габрово №1943/15.09.2020 г. се въвежда  режим на водоподаване за селата Музга и Яворец , както следва:

Вода се подава в дните понеделник и петък от 8:00 ч. до изчерпване на резервоарите. 

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.