Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги от 01.01. 2024 г.

С Решение №Ц - 29 от 22.12.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № 203/22.12.2023 г на управителя на "ВиК" ООД - Габрово се въвеждат, считано от 01.01.2024 г., нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К” ООД – гр.Габрово, както следва:

  

Цени на ВиК - услуги 

лв./куб.м

без ДДС

лв./куб.м

с ДДС

Доставяне на вода на потребителите

2,401

2,881

Отвеждане на отпадъчни води

0,267

0,321

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители

0,896

1,075

Комплексна цена:

3,564

4,277

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

1,049

1,259

степен на замърсяване 2

1,522

1,826

степен на замърсяване 3

2,067

2,480

Доставяне вода на друг ВиК оператор

0,438

0,526