Нови цени на водата от 01.01. 2023 г.

С Решение №Ц-32 от 30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и със Заповед №218 от 30.12.2022 г. на управителя на "ВиК" ООД - Габрово се въвеждат, считано от 01.01.2023 г., нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К” ООД – гр.Габрово, както следва:

 

Цени на ВиК - услуги 

лв./куб.м

без ДДС

лв./куб.м

с ДДС

Доставяне на вода на потребителите

1,996

2,395

Отвеждане на отпадъчни води

0,198

0,238

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители

0,720

0,864

Комплексна цена:

2,914

3,497

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,843

1,012

степен на замърсяване 2

1,223

1,468

степен на замърсяване 3

1,661

1,993

Доставяне вода на друг ВиК оператор

0,357

0,428