АВАРИИ И РЕМОНТИ

Повече от 17 млн.куб.м. е водата в яз."Христо Смирненски" - 06.01.2020 г.

Към 06.01.2020 г. наличният завирен обем на язовир "Христо Смирненски" е 17 046 880 куб.м. /кота 525.42/. Общият обем на язовира е 27 699 800 куб.м. вода.

След извършената рехабилитация на надстройката на язовирната стена, финансирана от МРРБ, от ноември 2019 г. ВиК Габрово има разрешение да завирява язовира в пълния му обем до кота 534.50.

Актуална информация за населени места в община Габрово с режимно водоснабдяване, поради силно намален дебит на водоизточниците - каптажи.

  1. с. Междене - има вода 5-6 часа за денонощието;
  2. с. Велковци - има вода 12 часа за денонощието;
  3. с. Лесичарка, с. Костенковци, с. Карали и с. Поповци - имат вода 12 часа за денонощието;
  4. с. Прахали- дебит 0,060л/сек - има вода 12 часа за денонощието;
  5. с. Здравковец - има вода 12 часа за денонощието;
  6. с. Влайчевци - има вода 12 часа за денонощието

ВиК - Габрово инвестира близо 900 000 лв. през 2019 г.

През 2020 г. инвестициите на териториите на четирите общини ще са за 1 милион и четиридесет хиляди лева

През 2019 г., „ВиК“ ООД – Габрово направи инвестиции на обща стойност 894 867 лв. Реконструирани са 16 800 м водопроводна и 255 м канализационна мрежи.

За Община Габрово инвестициите са на стойност 361 454 лв. Подменени са  6 153 м водопроводни и 90 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени на улиците: „Васил Петлешков“, “Стефан Караджа“, „Околчица“, „Н. Й. Вапцаров“, „Априлов“, „Столетов“, „Осми март“, „Мирни дни“, „Даскал Алекси“, „Гърмидолов“, „Ивайло“, „Трети март“, „Хризантема“, кв. „Шенини“.  Подменена е водопроводна мрежа на селата Драгиевци, Лоза, Милковци, Николчовци, Новаковци, Трънито, Стойчевци, Лесичарка. Направихме допълнително водоснабдяване на кв. „Чехлевци“.

За Община Дряново инвестициите са на стойност 238 753 лв. Подменени са  4 117 м водопроводни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици в гр.Дряново: „Димитър Крусев“,  „Рачо Стоянов“, „Г. С. Раковски“, „Арх.Рашенов“, „Александър Стамболийски“, „Христо Дряновски“, „Никола Мушанов“ и в селата Соколово и Царева ливада.

За Община Трявна инвестициите са на стойност 167 073 лв. Подменени са  3 858 м водопроводни и 43 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици на гр. Трявна: „Светушка“, “Иванка Горова“, „Г. Измирлиев“, „Баба Тонка“, „Кавалджийска“, „М. Д. Венков“, „Капитан Райчо“, „Здравец“, на гр. Плачковци – ул. „Бял камък“, ул. „Илийчо Петков“, ул. „Младост“, ул.„Бедек“ и в село Белица.

За Община Севлиево инвестициите са на стойност 127 587лв. Подменени са  2 672 м водопроводни и 122 м канализационни тръби.  Реконструкции на водопроводна и канализационна мрежа са извършени по ул. „Зелениковец“ и ул. „Г. Бенковски“. Подменени са водопроводи в село Столът и село Душево. Реконструирани са довеждащи водопроводи за с. Крушево и от ПС „Гостилица“ към НВ „Буря“. Укрепен е магистрален водопровод от водохващане „Багарещица“.

Тази година приключи рехабилитацията на язовирната стена на яз.”Христо Смирненски” и бе въведена в експлоатация. Така язовирът вече може да се ползва в пълния си обем от 27 млн. куб.м.

Инвестиционната програма на ВиК за 2020 година е съобразена с тази на съответните общини, на територията на които дружеството оперира. Засега са заложени инвестиции в размер на 1 милион и четиридесет хиляди лева.

Нови цени на водата

С Решение № Ц - 37 от 23.12.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово: 

 

Цени на ВиК - услуги

 

лв./куб.м

без ДДС

в лв./куб.м

с ДДС

Доставяне вода на потребителите   

1,664

1,997

Отвеждане на отпадъчни води            

0,176

0,211

Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители

0,419                   

0,503

Общо:

2,259

 2,711

Пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,532

0,638

степен на замърсяване 2

0,695

0,834

степен на замърсяване 3

0,942

1,130

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,353

0,424

 

Информация във връзка с Проверка на сметка

Уважаеми клиенти,

Системата за Проверка на сметка работи с 6 - цифрени номера. Ако клиентският Ви номер е с по-малко цифри, добавете необходимия брой нули пред него.

Пример:

Клиентски номер: 3456

Проверка на сметка: 003456

В и К апелира за мерки срещу замръзване на водопроводни тръби и инсталации

Във връзка с наближаващия зимен сезон „В и К” ООД Габрово взима необходимите мерки, така че през зимата съоръженията за доставяне на вода да функционират нормално. Подготовката включва дейности за осигуряване на безаварийна работа на съоръженията и подходящи условия за работа на служителите.

В тази връзка, апелираме към потребителите на ВиК услуги да предприемат мерки срещу замръзване на водопроводни тръби, водомери и вътрешни водопроводни инсталации в имотите си, а именно:

- да се спре водата в необитаемите имоти;

- да се провери изправността на спирателните кранове;

- да се спре водата към външните чешми, водата да се източи от тръбите;

- да се зазимят водомерите и водомерните шахти;

- да се изолират тръбите и крановете  с материали, които не поемат влага;

- в сградите етажна собственост (жилищни блокове, кооперации) да не се допуска температурата да пада под нула градуса в помещението, в което е монтиран общият водомер. Ако това не е възможно, водомерът трябва да бъде добре изолиран.

Габрово е сред областите с ВиК инвестиции от еврофондовете

Габрово е една от шестте области, за които ще бъдат изготвени регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за водоснабдяване и канализация с безвъзмездни средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).

Договорът за подпомагане на инвестиционното планиране в отрасъл ВиК на стойност 22,8 млн. лева е сключен в края на миналата седмица между Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Освен Габрово дейностите ще обхванат обособените територии, обслужвани от ВиК дружествата София, Велико Търново, Плевен, Търговище и Хасково. Изработването на РПИП е условие за получаване на европейско финансиране за доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата в съответните територии. Това е възможно след като всички общини в тези области станаха членове на областните асоциации по ВиК и услугите във всяка от тях се предоставят от едно водоснабдително дружество.

Проучванията ще съдържат техническа и икономическа документация за подготовката на инвестиционни предложения за финансиране с европейски средства. Разработките ще включват събиране и анализ на данни за състоянието на ВиК системите и съоръженията, разработване на стратегически и детайлни варианти за водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения, финансов и икономически анализ.

През програмен период 2014-2020 г. ОПОС финансира ВиК проекти чрез прилагане на регионалния подход „една обособена ВиК територия – един ВиК оператор – един проект“. Този проект е продължение на първата процедура за подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на ВиК отрасъла с бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Към момента 12 консолидирани оператора изпълняват договори за изграждане на водна инфраструктура със средства по ОПОС. Това са ВиК дружествата Варна, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Кърджали, Сливен, Ямбол, Перник, Видин, Силистра, Русе и Враца.

Твърдост на водата в Габрово

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА В ГАБРОВО КЪМ 20.11.2019 г.

 

 

Захранване от

Обща твърдост

мг екв/л

     Обща твърдост

     Н(немски градуси)

1.

ПСПВ „Киселчова могила” - ХВ „Христо Смирненски”

3,0

8,4

2.

 ПСПВ„Малуша”

/кв. "Недевци", кв."Хаджи Цонев мост", кв."Дядо Дянко" - до Първа поликлиника/

 

5,3

 

13,2

3.

ПСПВ „Сапатовец”  

/кв.Нова махала, кв."Бичкиня" и кв."Болтата"/  

2,3

6,4

Обява за работно място - 30.10.

„В и К” ООД Габрово  търси да назначи специалист ВиК /ХТС/ХМС за Производствено-технически отдел. Документи – автобиография и копие от диплома за завършено висше образование – се приемат от 01.11.2019 до 12.11.2019 г. в отдел „Човешки ресурси”  в административната сграда на дружеството на бул.”Трети март” № 6.

Авария на стокинския водопровод - 26.08.

Авария на етернитовия водопровод остави без вода севлиевските села Богатово, Търхово, Ловнидол, Идилево, Крушево, Добромирка и Буря и габровските села, които се захранват от Стоките - Драгановци, Гъбене, Яворец. Екип на ВиК ще работи днес за отстраняването на аварията. Водоподаването ще бъде възстановено след приключването на ремонта. 

Без вода във вторник на 13.08.19 г.

Поради възникнали аварии без вода от 09:00ч. до 17:00 часа ще останат част от ул.Стефан Караджа, Западна Индустриална зона, кв.Войново,с.Рачевци, с.Гиргини, с.Гарвани, с.Николчевци, с.Стоевци, с.Райновци, с.Михайловци, с.Новаковци и с.Смиловци.