Режим на водоподаване на село Музга, община Габрово

Поради намаляване дебита на водоизточниците, захранващи ПСПВ "Стоките", и на основание заповед на кмета на община Габрово, считано от 11.11.2022 г. се въвежда режимно водоподаване на село Музга по график, както следва:

  • Вода се подава в дните сряда и неделя до изчерпване на количествата в резервоара.

В случай на промяна в дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди.