Режим на водоподаване на севлиевски села

Поради намаляване дебита на водоизточниците и на основание заповед на кмета на Община Севлиево, считано от 26.10.2022 г. се въвежда режимно водоподаване, както следва:

1. За селата, водоснабдявани от стоманения водопровод: Горна Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево

вода се подава вечер от 17:00 часа до 8:00 часа на следващия ден.

2. За селата, водоснабдявани от етернитовия водопровод: Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и  СО Севлиевски лозя

вода се подава 2 пъти в седмицата – сряда и неделя

В случай на промяна в дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, МПС, пълнене на басейни и др, различни от питейно-битовите нужди в населените места на територията на община Севлиево.