Режим на водоподаване на село Кисийците, община Трявна

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците, на основание заповед на кмета на община Трявна се въвежда режим на водоподаване в село Кисийците, считано от 17 октомври 2022 год.

Вода се подава в дните сряда, петък и неделя от 18:00 ч. до 19:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и други различни от питейно-битови нужди на територията на Община Трявна.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.