Забрана за ползване на вода за непитейно-битови нужди на територията на община Севлиево

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците, със заповед на кмета на община Севлиево от 29.07.2022 г. се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, МПС, пълнене на басейни и други, различни от питейно-битови нужди на територията на населените места в община Севлиево.