Режимно водоподаване на седем габровски села

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед  на кмета на Община Габрово се утвърждава режимно водоснабдяване на следните села, считано от 25.07.2022 г.:

  • с. Лесичарка (вкл. махала Поповци) и с. Драгомани – вода се подава на четни дати;
  • с. Карали и с. Костенковци – вода се подава на нечетни дати;
  • с. Чавеи и с. Пецовци – вода се подава на нечетни дати в 18:00 часа;
  • с. Прахали – водата се спира в 20:00 часа и се пуска на следващия ден в 12:00 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.