Нова цена на водата от 01.01.2021 г.

С Решение № Ц - 46 от 30.12.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава, считано от 01.01.2021 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово: 

 

Цени на ВиК - услуги

 

лв./куб.м

без ДДС

лв./куб.м

с ДДС

Доставяне вода на потребителите   

1,612

1,934

Отвеждане на отпадъчни води            

0,158

0,190

Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители

0,413                  

0,496

Комплексна цена

2,183

 2,620

Пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,524

0,629

степен на замърсяване 2

0,685

0,822

степен на замърсяване 3

0,929

1,115

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,335

0,402

 


Печат