Забрана за ползване на питейна вода за небитови нужди на територията на Община Севлиево

В резултат от продължителното засушаване и силно намаления дебит на водоизточниците и по повод постъпило писмо от "ВиК" ООД - гр. Габрово, със заповед №1026/04.10.2023 г. на и.д. кмет на Община Севлиево се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др. различни от питейно-битови нужди в населените места на територията на Община Севлиево.

Контролът по изпълнението на заповедта се възлага на кметовете и кметските наместници, началника на РУ на МВР - гр. Севлиево, управителя на "ВиК" ООД - гр. Габрово и Общинския инспекторат.