Нови цени на водата

С Решение № Ц - 37 от 23.12.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово: 

 

Цени на ВиК - услуги

 

лв./куб.м

без ДДС

в лв./куб.м

с ДДС

Доставяне вода на потребителите   

1,664

1,997

Отвеждане на отпадъчни води            

0,176

0,211

Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители

0,419                   

0,503

Общо:

2,259

 2,711

Пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,532

0,638

степен на замърсяване 2

0,695

0,834

степен на замърсяване 3

0,942

1,130

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,353

0,424