Услуги
Услуги, извършвани в отдел Производствено-технически
 1. Издаване на Предварителен договор по смисъла на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ с изходни данни за проектиране на водопровод и канал.
  1. Необходими документи:
   • Заявление;
   • Документ за собственост на имота;
   • Скица (кадастрална карта, виза за проект);
   • Нотариално заверено пълномощно при повече от един собственик или наследник;
  2. Документите се подават всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. на следните места:
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Габрово – гр. Габрово, бул. „Трети март” № 6, отдел „ПТ”, тел: 066/816 119;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Севлиево – гр.Севлиево, ул.”Никола Петков” №6, отдел ПТ, тел.: 0675/ 338 57
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Дряново – гр. Дряново, ул. „Генерал Столетов”, началник район, тел: 0676/ 733 70;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Трявна – гр. Трявна, ул. „Украйна”, началник район, тел: 0677/25 13
  3. Срок за извършване на услугата – 15 дни от подаване на заявлението.
  4. Заплащане на услугата по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово
 2. Съгласуване на инвестиционен проект, ПУП, скица, промяна предназначението на обект.
  1. Необходими документи:
   • Заявление;
   • Инвестиционен проект (ПУП, скица, виза за проект);
  2. Документите се подават всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. на следните места:
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Габрово – гр. Габрово, бул. „Трети март” № 6, отдел „ПТ”, тел: 066/816 119;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Севлиево – гр.Севлиево, ул.”Никола Петков” №6, отдел ПТ, тел.: 0675/ 338 57
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Дряново – гр. Дряново, ул. „Генерал Столетов”, началник район, тел: 06767/33 70;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Трявна – гр. Трявна, ул. „Украйна”, началник район, тел: 0677/25 13
  3. Срок за извършване на услугата – 15 дни от подаване на заявлението.
  4. Заплащане на услугата по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово
 3. Издаване на становище от общ характер
  1. Необходими документи:
   • Заявление;
   • Документ за собственост на имота;
   • Скица (кадастрална карта, виза за проект);
   • Нотариално заверено пълномощно при повече от един собственик или наследник;
   • Служебна бележка от отел „Инкасо” за липса/наличие на задължения към „ВиК” ООД – Габрово;
  2. Документите се подават всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. на следните места:
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Габрово – гр. Габрово, бул. „Трети март” № 6, отдел „ПТ”, тел: 066/816 119;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Дряново – гр. Дряново, ул. „Генерал Столетов”, началник район, тел: 06767/33 70;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Трявна – гр. Трявна, ул. „Украйна”, началник район, тел: 0677/25 13
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Севлиево – гр.Севлиево, ул.”Никола Петков” №6, отдел ПТ, тел.: 0675/ 338 57
  3. Срок за извършване на услугата – 15 дни от подаване на заявлението.
  4. Заплащане на услугата по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово
 4. Стъпки за присъединяване на нови абонати
  1. Заявление;
Услуги, извършвани от отдел Инкасо
Информационен център Инкасо във сградата на ВиК – Габрово, бул. „Трети март” № 6, тел. 816-117
и в районите
 1. Дряново – тел. 0676/ 720 89
 2. Трявна – тел. 0677/ 6 35 20
 3. Севлиево - тел. 0675/ 311 37 
 1. Откриване на партида
 2. За откриване на партида се подават следните заявления:

   

  Необходими документи:

  • За физически лица
   1. Документ за собственост /нотариален акт; документ за вещно право на ползване на имота; решение на съда/;
   2. Удостоверение за наследници;
   3. Настанителна заповед;
   4. Декларация за брой потребители;
  • За юридически лица
   1. Документ за собственост /нотариален акт; документ за вещно право на ползване на имота; решение на съда/;
   2. Удостоверение за наследници;
   3. Документ за съдебна регистрация;
   4. Удостоверение за актуално състояние;
   5. Булстат /копие/;

   

  Заявленията се подават от:

  • Собствениците на имота или ползвателите
  • Упълномощени лица, които прилагат копие от пълномощно

   

  Партида може да бъде открита и на наематели

  Необходими документи:

  1. Копие от договора за наем, сключен между наемател и наемодател;
  2. Декларация съгласие от собственика на имота, че е запознат с изброените условия;
  3. Подписване на договор между наемателя и ВиК оператора, който важи за времетраенето на договора между наемател и наемодател и се отнася за наетите обекти.

   

  Заплащане на услугите е по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово

 3. Промяна на партида
 4. Промяна на партида се извършва в следните случаи:

  • промяна на носителя на правото на собственост с документ удостоверяващ придобиването;
  • при смърт на титуляра на партидата
  • при напускане на потребител на семейно жилище по силата на официален документ, издаден от компетентен орган.

   

  За смяна на партиди се подават следните заявления:

   

  За смяна на партида е необходимо да се представят следните документи:

  • за физически лица
   1. Документ за собственост /нотариален акт; документ за вещно право на ползване на имота; решение на съда/;
   2. Удостоверение за наследници;
   3. Настанителна заповед;
   4. Декларация за брой потребители
  • за юридически лица
   1. Документ за собственост /нотариален акт; документ за вещно право на ползване на имота; решение на съда/;
   2. Удостоверение за наследници;
   3. Документ за съдебна регистрация;
   4. Удостоверение за актуално състояние;
   5. Булстат /копие/;

   

  Заявленията се подават от:

  • Собствениците на имота или ползвателите
  • Упълномощени лица, които прилагат копие от пълномощно

   

  Заплащане на услугите е по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово

   

  Промяна на партида се извършва при условие, че преди сключването на сделката за промяна на собствеността е осигурено отчитане на водомера и е заплатена изразходваната до момента на сделката вода.
 5. Сключване на договори за предоставяне на ВиК услуги на потребителите
 6. Въвеждането в експлоатация на присъединени обекти се уреждат с Договор за доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадни води съгласно чл. 177, ал. 5 от ЗУТ и Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване.

  Договори за доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадни води се сключват с ВиК оператора и при промяна на собствеността, при наемане на обекти от нови наематели с Договор за наем, но при условие, че са приети водомерните възли на обектите и извършено пломбиране.

 7. Закриване на партида
 8. Закриването на партида се извършва в следните случаи:

  • От стария абонат при смяна на собствеността;
  • При смяна на наемател;
  • При отказ от ВиК услуги

   

  За закриване на партиди се приемат заявления /Образец 8 – 1 или свободен текст/ от абонати физически и юридически лица с вписване точното име на абоната/заявителя, името на собственика

   

  Към заявлението се прилагат се следните документи:

  1. Копие от документ за собственост или за предоставяне на вещно право на собственост;
  2. Копие от Документ за извършване на покупко-продажба на имота /за справка/;
  3. Копие от Договор за наем и документ за прекратяване на наемните правоотношения;
  4. Копие от регистрацията на фирмата;
  5. Копие от Удостоверение за наследници.

   

 9. Спиране и възстановяване на водоподаването
 10. Прекъсване на водоподаването по желание на клиента

  Заявления се приемат от абонати физически и юридически лица /Образец 8 - 1/.

   

  Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. Копие от документ за собственост или за предоставяне на вещно право на собственост - Копие от Документ за извършване на покупко – продажба на имота; /за справка/
  2. Копие от Договор за наем и документ за прекратяване на наемните правоотношения;
  3. Копие от регистрацията на фирмата;
  4. Копие от Удостоверение за наследници;
  5. Копие от разрешение за строеж;
  6. Документ за платена такса.

   

  Възстановяване на водоподаването

  Възстановяване на водоподаването се изпълнява след:

  • Подаване на Заявление за възстановяване;
  • Заплащане на такса за възстановяване;
  • След изпълнение на задълженията на абоната /при спиране поради не плащане или след неизпълнение на предписание/

   

  Заплащане на услугата е по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово

 11. Услуги Водомерен сервиз
  • Монтаж/демонтаж на повредени водомери; на водомери, подлежащи на периодична проверка /ППР/
  • Пломбиране на водомерни възли

  Условия и ред за пломбиране и поддържане на водомерите:

  За да бъдат пломбирани индивидуалните (контролни) водомери, се подава заявление във “ВиК” ООД или заявка от районите. Водопроводчик осъществява пломбирането. За да бъде извършено то, трябва да са спазени следните технически изисквания:

  1. Да не са минали повече от 6 години от последната метрологична проверка на уреда;
  2. Показанията да не надвишават повече от 1500 куб. м. В този случай и по т. 1 се изисква протокол от лицензирана метрологична лаборатория и при констатация “годен” може да се извърши пломбирането;
  3. Циферблатът да не е замърсен;
  4. Уредът да е монтиран на достъпно място;
  5. Уредът да е без външни повреди;
  6. Уредът да има цяла фабрична оловна пломба или пломба от оторизиран сервиз за последваща проверка;
  7. Да не е блокирал броячният механизъм;
  8. Водомерът да е правилно монтиран (да не бъде обърнат или поставен под наклон, да обхваща всички водочерпещи прибори). За вертикални инсталации да са монтирани само сухи водомери.
  • монтаж на водомери на ново място
  • смяна на спирателен кран /СК/

   

  За извършване на дейности и услуги за ремонт и ППР на водомери, смяна на СК и за пломбиране на водомерни възли се използва Заявление.

  Заплащане на услугата е по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово

 12. Проверка на водомерни възли и вътрешни водопроводни инсталации
  • При подадено заявление за проверка от абонати
  • По сигнал за нарушение

  Заплащане на услугата е по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово

 13. Сключване на договори за разсрочено плащане
  1. При задължение до 120 лв. могат да се правят частични вноски.
  2. При сума от 120 лв. се правят следния вноски:
   • от 120 до 240 лв. - 4 вноски
   • от 200 до 600 лв. - от 4 до 6 вноски
   • от 600 до 1200 лв. - от 4 до12 вноски
   • над 1200 лв. - от 4 до 12 вноски

   

 14. Други услуги
  • Издаване на служебни бележки на абонати –потребители на ВиК услуги;
   Заплащане на услугата е по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово
  • Приемане на заявления за откриване на партида на новоприсъединен;
  • Приемане на заявления за услуги, извършвани от отдел Транспорт;

  Заявления се приемат в Информационен център ИНКАСО във ВиК ООД – гр. ГАБРОВО, бул. „Трети март” № 6 , тел. 816-117 и в районите Дряново – тел. 0676/ 720 89, Севлиево – тел. 0675/ 311 37 и Трявна – тел. 0677/ 6 35 20.

Услуги, извършвани от отдел Транспорт
Заявление за ползване на услугите се подава в Информационен център ИНКАСО във ВиК ООД – гр. Габрово, тел. 816-117 и в районите Севлиево - тел.0675/ 3 11 37, Дряново – тел. 0676/ 3 33 70 и Трявна – тел. 0677/ 6 35 20.
 1. Отпушване и почистване на канализационни отклонения и септични ями
  Заплащане на услугите е по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово
 2. Строителни дейности
  Заплащане на услугите е по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово
 3. Транспортни услуги
  Заплащане на услугите е по цени , утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово
 4. Подвижна лаборатория за откриване на течове
  Заплащане на услугите е по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово
Издаване на протоколи от изпитване на питейни и отпадъчни води
Лабораторният изпитателен комплекс на ВиК ООД – Габрово е акредитиран съгласно БДС EN ISO/ISC 17025:2006, със заповед A 237/30.06.2017 г. и БСА рег. № 228 ЛИ
 1. Необходими документи:
  • Възлагателно писмо в свободен текст до Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД –Габрово с описание на желаната услуга.
 2. Документът се подава всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.:
  • Лично при техническия секретар на управителя инж.Владимир Василев
   Адрес на дружеството бул. „Трети март” № 6
 3. Процедури за вземане на проба
  • Пробата за изпитване може да бъде доставена от клиента в ЛИК на ВиК –Габрово, бул. „Трети март” № 6, пети етаж, тел: 066/816 – 132 и 816 – 125
  • Пробата може да бъде взета на място от представител на ЛИК по споразумение с клиента.
 4. При завършване на процедурата се издава протокол.
 5. Срок за издаване на протокола от изпитване – от 3 до 8 дни в зависимост от показателите.