Цени

ЦЕНИ НА ВОДАТА ЗА 1 м3
(Съгласно Заповед № 363/31.10.2012 год.)

Цена на доставяне на вода на потребителите 1.74 лв.
Цена за отвеждане на отпадъчни води 0.18 лв.
Цена за пречистване на отпадъчни води
а) битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0.28 лв
б) промишлени и други стопански потребители  
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3
1,02 лв.
1.27 лв.
1.40 лв.
Всички цени са с включен ДДС.