Цени

Съгласно Решение № БП –Ц - 9 от 28.09.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед на управителя на ВиК ООД-Габрово от 28.09.2018 г. се утвърждават, считано от 01.10.2018 г., следните цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „ВиК” ООД – гр.Габрово за 2018 г., както следва:

Цени в лв./куб.м

 Без ДДС

С ДДС

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1,510

 

1,812

 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

 

0,154

 

0,185

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за битови потребители и приравнени към тях общ., търг. и др.

 

 

0,395

 

 

 

0,474

 

Общо:

 

 2,059

 

2,471

Цена за пречистване на отпадъчните води за промишлени и други стопански потребители:

 

 

степен на замърсяване 1

 

0,502

 

0,602

степен на замърсяване 2

 

0,656

 

0,787

степен на замърсяване 3

 

0,889

 

1,068

 

Цени на услугите, предоставяни от ВиК ООД –Габрово