Цени

Съгласно Решение № Ц - 20 от 28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед на управителя на ВиК ООД-Габрово от 28.12.2018 г. се утвърждават, считано от 01.01.2019 г., следните цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „ВиК” ООД – гр.Габрово за 2019 г., както следва:

Цени в лв./куб.м

 Без ДДС

С ДДС

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1,558

 

1,870

 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,157

 

0,188

 

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за битови потребители и приравнени към тях потребители

 

 

0,402                                     

 

 

0,482

 

Общо:


 2,117


2,540

Цена за пречистване на отпадъчните води за промишлени и други стопански потребители:

 

 

степен на замърсяване 1

 

0,512

 

0,614

степен на замърсяване 2

 

0,669

 

0,803

степен на замърсяване 3

 

0,907

 

1,088

Доставка на друг ВиК        0,337                            0,404

оператор                                    

 

Цени на услугите, предоставяни от ВиК ООД –Габрово