Подмяна на индивидуални водомери

Уважаеми клиенти,

Напомняме ви, че съгласно чл. 11 (5) (Изм.  - ДВ,  бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) на Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите. Съгласно Чл. 34а. (Нов  - ДВ,  бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) от същата Наредба, (1) „Периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода в сгради - етажна собственост, се извършват през 10 години.”

Инкасаторите на ВиК-Габрово следят този срок и дават предписания на абонатите за индивидуални водомери, които подлежат на периодична проверка. Метрологичната проверка се извършва в лицензирана лаборатория. ВиК-дружеството е осигурило комплексна услуга за сметка на потребителите, която включва демонтаж на индивидуалните водомери, периодична проверка, монтаж и пломбиране.

 

ВАРИАНТИ И ЦЕНИ, ПРЕДЛАГАНИ КАТО УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ

 

1. Проверка за изправността на водомер с максимален разход Qmax до 5 m3/h, организирана от ВиК ООД Габрово, с включени:

- демонтаж на водомера/монтаж на оборотен водомер;

- проверка на стенд в оторизиран сервиз;

- монтаж на тествания водомер, в случай, че резултатът от проверката показва, че измервателният уред е “годен”;

-  пломбиране

БЕЗ ГАРАНЦИЯ

Забележка:

Ако след извършената метрологична проверка на индивидуалния водомер се установи,  че резултатът е отрицателен /т. е. водомерът е “негоден”/, клиентът трябва да заплати оборотния водомер, монтиран от “ВиК” ООД – Габрово на стойност 21.40 лв, или да закупи и подмени с нов  изправен водомер.  

 

 

 

 

лв/бр.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

25.20

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

2. Замяна с НОВ водомер, закупен от “ВиК” ООД – Габрово 

- демонтаж на водомера/ монтаж на нов водомер с максимален разход Qmax до 5m3/h;

пломбиране

ГАРАНЦИЯ 3 ГОДИНИ

При организирано извършване на дейности, свързани с последващата метрологична проверка на водомерите от вход/блок  - цена с отстъпка

 

лв/бр.

 

 

 

 

 

 

 

42.00

 

 

 

 37.80

 

 

ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН  ДДС!

Внимание, клиенти!

Водомерът може да се сваля за последваща метрологична проверка или  за  ремонт само от служители на "ВиК"оператора, които изготвят протокол за демонтаж с данните за фабричния номер на водомера, както и показанията му. Протоколът се прави в два екземпляра и се подписва от абоната или негов представител и представителя на "ВиК" . След всяка проверка, ремонт (демонтаж и монтаж) на арматури и водомери, се пломбира холендера на арматурно-водомерния възел от представители на "ВиК"оператора. Всякакви манипулации, извършени без знанието на "ВиК" дружеството, се смятат за нарушение.

При неизпълнение на предписанието в срок до 3 месецa, до поставянето на отговарящи на изискванията индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода ще се заплаща, както следва: по 6 м³ - за топлофицирано жилище и по 5 м³ - за нетоплофицирано жилище за всеки обитател, като тези определени количества вода се завишават всяко тримесечие с по 1 м³ за всеки обитател.

Публикувано на 29/03/2018 от