Политика по качество, околна среда, здраве и безопасна работа

 Приложение 1 на НУ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО


Висшето ръководство на  В и К ООД - ГАБРОВО, си поставя следните дългосрочни и стратегически цели:

 • Съобразно нашите възможности да удовлетворяваме в най-восока степен изискванията и очакванията на нашите клиенти, които смятаме, че са не по-малко важни от законовите изисквания и
 • да осигурим качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и пречистването им, съгласно европейските стандарти на социално поносима цена /независимо от конкретните природни условия/, осигурявайки положителни икономически резултати.

Осъзнавайки факта, че хората с които работим – нашите сътрудници и работници, са най-важния и ценен ресурс, се стремим да отговоряме на техните потребности като:

 • не допускаме инциденти и трудови злополуки;
 • осигуряваме подходящи условия на труд и здравословна работна среда в синхрон с изискванията на закона;
 • подобряване на условията на труд и създаване на добър микро климат по време на работа;
 • чрез ефективен мениджмънт да осигуряваме предотвратяване на наранявания, заболявания и други застрашаващи живота и здравето фактори, както и на всичики други сътрудници и работници, които работят на територия на В и К ООД - ГАБРОВО;
 • разясняваме непрекъснато важността от това да осъзнават собствената си отговорност и задължения при опазване на своето здраве и безопасност по време на работа;
 • мотивираме и отделяме финансови ресурси за обучение и повишаване на квалификацията.

Същевременно, осъзнавайки глобалните заплахи от замърсяване на околната среда, ще се старем да дадем своя принос за нейното опазване и със съзнание за отговорността, която носим пред бъдещите поколения, като:

 • се ангажираме, чрез начина на управление на дейностите, които извършваме да предотвратяваме и/или намаляваме замърсяването в следствие на строителните дейности и на процесите, на които сме в състояние да влияем;
 • се стремим да подобряваме услугите, които предоставяме, с оглед създаване на такива, оказващи възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда;
 • ефективно да използваме природните ресурси, особено невъзобновяемите източници на енергия, респективно да използваме алтернативни източници на енергия;
 • се стремим да сме информирани, да спазваме приложимите законови и други изсквания, отнасящи се до аспектите на околната среда;
 • повишаваме съзнанието за опазване на околната среда на всички наши сътрудници и работници.

Като Управител на дружеството Декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за: изпълнение на поставените цели и очертаната политика, процесите на управление, както и за непрекъснато подобряване ефикасността на интегрираната система.

 

Дата: 07.01.2019г.                                                            Управител: /п/

                                                                                                      /инж.Владимир Василев/

 

 

Публикувано на 06/03/2019 от