Съобщение - 11.07.2018 г.

 „В и К” ООД – гр. Габрово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.18 и чл.19 ал.3 от Наредбата за регулиране на цените за водоснабдителните и канализационните услуги,

 

„ВиК” ООД – гр. Габрово уведомява своите потребители,

 че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВиК УСЛУГИ,

както следва:

 

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1,465

1,510

1,548

1,609

1,667

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,152

0,154

0,156

0,170

0,175

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

 

 

 

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0,349

0,395

0,400

0,415

0,427

Промишлени и стопански    

 степен на замърсяване 1

0,443

0,502

0,509

0,527

0,542

степен на замърсяване 2

0,579

0,656

0,665

0,688

0,709

степен на замърсяване 3

0,785

0,889

0,901

0,933

0,961

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

 

 

0,335

0,341

0,347

 

  

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВиК УСЛУГИ,

 както следва:

 

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м

2018 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

 1,510

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

 0,154

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0,395

Промишлени и стопански

 степен на замърсяване 1

0,502

степен на замърсяване 2

0,656

степен на замърсяване 3

0,889

 

 

 

 

Публикувано на 11/07/2018 от