Съобщение за нова цена на водата от 01.10.2018 г

Съгласно Решение № БП –Ц - 9 от 28.09.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед на управителя на ВиК ООД-Габрово от 28.09.2018 г. се утвърждават, считано от 01.10.2018 г., следните цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „ВиК” ООД – гр.Габрово за 2018 г., както следва:

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м

2018 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

 1,510

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

 0,154

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

Битови потребители и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0,395

Промишлени и други стопански потребители

 степен на замърсяване 1

0,502

 степен на замърсяване 2

0,656

 степен на замърсяване 3

0,889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано на 28/09/2018 от