Съобщение за нова цена на водата от 01.01.2019 г.

С Решение №Ц - 20 от 28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и заповед на управителя на "ВиК" ООД-гр.Габрово се утвърждават, считано от 01.01.2019 г., следните цени, без ДДС,  на водоснабдителните и канализационни услуги на „ВиК” ООД – гр.Габрово за 2019 г., както следва:

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м

2019 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

  1,558

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

  0,157

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води


Битови потребители и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0,402

Промишлени и други стопански потребители

 степен на замърсяване 1

0,512

 степен на замърсяване 2

0,669

 степен на замърсяване 3

0,907

Доставяне на вода на друг ВиК оператор                                 0,337

Публикувано на 28/12/2018 от