Цената на водата от 01.01.2019 г.

Цени в лв./куб.м

 Без ДДС

С ДДС

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1,558


1,870


Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,157


0,188


Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за битови потребители и приравнени към тях потребители0,402                                     

 


0,482


Общо:


2,117


2,540

Цена за пречистване на отпадъчните води за промишлени и други стопански потребители:степен на замърсяване 1


0,512


0,614

степен на замърсяване 2


0,669


0,803

степен на замърсяване 3


0,907


1,088

Доставка на друг ВиК                 0,337                                      0,404

оператор                                    

Публикувано на 01/01/2019 от