Често задавани въпроси
1. Каква е периодичността в проверката на водомерите и кога се извършва това?

Проверка на водомерите се извършва в следните случаи:

• По искане на оператора
• По искане на потребителя
• При нарушена оловна пломба на водомера
• При последваща периодична проверка поради изтичане срока на годност.

2. Какви мерки се предприемат при необитаване на имота за период по-голям от един месец?

• Подава се писмена молба до дружеството с посочен период на отсъствие.
• При наличието на изправен водомер в имота се спира водоподаването от спирателния кран.
• При повреден водомер или липсата на такъв се спира водоподаването чрез затапване, като се съставя протокол с № на пломбата.
• При завръщане потребителят подава молба за възстановяване на водоподаването, което се извършва отново от служител на дружеството.

3. Какво е необходимо да направи новият собственик при закупуване на имота?

• Преди извършване на реалната сделка по закупуване на имота да провери текущото състояние по отношение на съществуващи стари задължения на бившия собственик.
Справка може да направи на тел. 816 117; 816 113; 816 129

• При закупуване на имота е длъжен в седемдневен срок да се яви в дружеството с документа за собственост за прехвърляне на партидата.
• При влизане във владение в имота да информира инкасатора да извърши отчет на първоначалните данни на водомера.

4. При незаплащане на дължими суми за консумирана вода от наемател:

• При незаплащане на дължими суми за консумирана вода от наемател на обекта, отговорност за тях носи собственикът на имота.

5. Начисляване на служебна консумация:

• Водомерите се отчитат ежемесечно, като се допуска начисляването на служебна консумация за период не по-голям от 5 месеца.
В този случай не се записват показания на водомера като отчет по партидата в карнета. Съответно такива не са посочени и в издадената фактура за месеца.

6. Възражение срещу определеното за заплащане количество вода:

• Възражение срещу определеното за заплащане количество вода могат да се правят писмено пред оператора в седемдневен срок от датата на издаване на платежния документ.
Не се приемат възражения за изминал период, тъй като е невъзможно да се извърши проверка и се констатира нарушението.

7. Каква е процедурата, по която ВиК –Габрово изисква просрочените задължения?

• За просрочени задължения на физически лица до 100 лева се изпращат съобщения чрез инкасаторите. Когато сумата е над 100 лева и при просрочие повече от три месеца, се изпраща покана за доброволно изпълнение на задълженията на абоната, с която уведомяваме в какъв срок трябва да се издължат сумите. Ако потребителят изпитва затруднение да изплати изцяло дължимата сума, даваме възможност за сключване на договор за разсрочено плащане.

8. Как се сключва договор за разсрочено плащане?

• Сключването на договори за разсрочено плащане се извършва в Информационен център “Инкасо” в сградата на дружеството. На място се договарят броят и периодът на вноските, като се спазват определени правила. Разсрочване се прави, когато сумата е над 120 лева. Плащането при разсрочване на задължението става на 4 до 6 вноски, като първоначално се внася 1/3 част от общата сума. При неизпълнение на условията по договора, имаме право да пристъпим към процедура по прекъсване на водоснабдяването, предвидена в споразумението. Възстановяването на водоподаването се извършва след като се заплатят задълженията, разходите по прекъсване и възстановяване на водоподаването и всички останали разходи, свързани с неправомерното поведение на абонатите. Също така дружеството има право да предприеме действия по съдебно изпълнение без уведомяване на длъжника.