Често задавани въпроси

Вашите жалби, молби и сигнали можете да подавате на e-mail - office@vik-gabrovo.com . Жалбата ще бъде регистрирана, като входящият й номер ще бъде изпратен на Вашия ел.адрес.

1. Каква е периодичността в проверката на водомерите и кога се извършва ?

Проверка на водомерите се извършва в следните случаи:

• По искане на оператора
• По искане на потребителя
• При нарушена оловна пломба на водомера
• При последваща периодична проверка поради изтичане срока на годност.

2. Каква е периодичността на отчитане  показанията на водомерите?

Водомерите се отчитат от служители на ВиК - дружеството – инкасатори. Въпреки, че Наредба № 4 разрешава период на отчитане до 6 месеца, за улеснение на нашите абонати водомерите се отчитат всеки месец. Изпълнението на служебните задължения по отношение на отчитане на водомерите е свързано с посещаването на домовете на гражданите. В срок от три работни дни преди датата за отчет, на видно място в сградата на Вашия имот се поставя съобщение за точния ден и час за посещението. Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, поема и задължението да осигурява на легитимираните от нашето дружество длъжностни лица свободен достъп за отчитане и проверка. При невъзможност да се извърши месечното отчитане, се начислява служебна консумация.

3. Може ли да се извърши самоотчет?

Клиентът може да подава информация за показанията на индивидуалния водомер при спазване на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги и в случаите, когато водомерът е изряден, отчетен от инкасатора по време на последния отчет. Самоотчетът може да се извърши на следния телефон: 066/ 816 127 чрез съответния инкасатор всеки работен ден от 8:00 до 10:00 часа

или по електронен път на e-mail : 

inkaso@vik-gabrovo.com

Посочва се името на титуляря, точен адрес, № на партида, телефон за контакти и показанията на водомера. Ако в жилището има повече от един водомер, се уточнява мястото на този, който е отчетен.

4. При неизплащане консумирана вода от наемател:

При незаплащане на дължими суми за консумирана вода от наемател на обекта, отговорност за тях носи собственикът на имота.

5. Начисляване на служебна консумация:

Водомерите се отчитат ежемесечно, като се допуска начисляването на служебна консумация за период не по-голям от 6 месеца.

6. Възражение срещу определеното за заплащане количество вода:

Възражение срещу определеното за заплащане количество вода могат да се подава писмено пред оператора в седемдневен срок от датата на издаване на платежния документ. Не се приемат възражения за изминал период, тъй като е невъзможно да се извърши проверка и се констатира нарушението.

7. Каква е процедурата, по която ВиК –Габрово изисква просрочените задължения?

За просрочени задължения на физически лица се изпращат съобщения чрез инкасаторите. При просрочие повече от три месеца, се изпраща покана за доброволно плащане на задълженията на абоната, с която уведомяваме в какъв срок трябва да се издължат сумите. Ако потребителят изпитва затруднение да изплати изцяло дължимата сума, даваме възможност за сключване на договор за разсрочено плащане.

8. Как се сключва договор за разсрочено плащане?

Сключването на договори за разсрочено плащане се извършва в Информационен център “Инкасо” в сградата на дружеството. На място се договарят броят и периодът на вноските, като се спазват определени правила. Разсрочване се прави, когато сумата е над 100 лева. Плащането при разсрочване на задължението става на 4, 6 до 8 вноски, като първоначално се внася 30% от дължимата сума. При неизпълнение на условията по договора, ВиКима право да предприеме действия по съдебно изпълнение без уведомяване на длъжника. Ако и след това няма плащане, имаме право да пристъпим към процедура по прекъсване на водоснабдяването, предвидена в споразумението. Възстановяването на водоподаването се извършва след като се заплатят задълженията, разходите по прекъсване и възстановяване на водоподаването и всички останали разходи, свързани с неправомерното поведение на абонатите.

9. Какви мерки се предприемат при необитаване на имота за период по-голям от един месец?

• Подава се писмена молба до дружеството с посочен период на отсъствие.
• При наличието на изправен водомер в имота се спира водоподаването от спирателния кран.
• При повреден водомер или липсата на такъв се спира водоподаването чрез затапване, като се съставя протокол с № на пломбата.
• При завръщане потребителят подава молба за възстановяване на водоподаването, което се извършва отново от служител на дружеството.