За ВиК Габрово
Сграда ВиК Габрово
Язовир Христо Смирненски


Информация за дружеството

"В и К" ООД - Габрово e дружество с ограничена отговорност. Държавата е мажоритарен собственик с 51%. Община Габрово е с 36%, Трявна – 7%, Дряново – 6%.  Дружеството се представлява от управителя инж. Владимир Георгиев  Василев.

Седалище: гр. Габрово.

Адрес на управление: гр. Габрово, бул. "Трети март" № 6.

Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири.

"В и К" ООД гр.Габрово е регистрирано с решение на Габровския окръжен съд по фирмено дело № 2850 от 1991г.

Дейност

„ВиК” ООД - Габрово обхваща територията на област Габрово с общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево. Общият брой на населението е 107 815 жители. Услугата Водоснабдяване се извършва в 186 населени места като е обхванато 99,64 % от общото население. За 17 населени места се купува вода от „ВиК Йовковци” - Велико Търново.

Пречиствателни станции за питейна вода са изградени в град Габрово – ПСПВ „Киселчова могила” и ПСПВ „Малуша” и за Севлиево - ПСПВ – с. Стоките.

През 2015 г., в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, е извършена пълна реконструкция на ПСПВ „Киселчова могила”. Преобразувана е технологичната схема на станцията от едностъпална в двустъпална, с въвеждането на предварително пречистване за повишаване ефективността на третиране на водата, предназначена за питейно-битови нужди на град Габрово. Благодарение на внедрената интегрирана система за наблюдение и контрол са обезпечени пълната автоматизация на станцията и дистанционното управление на съоръженията от единен диспечерски пункт, което позволява ефективно командване на всички технологични процеси.

Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Габрово също бе изцяло реконструирана през 2015 г. Механичното стъпало бе модернизирано с нови сграда решетки, пясъкозадържител и първични утаители. Биологичното стъпало бе реконстуирано и оборудвано със съвременни технологични съоръжения за отстраняване на органичните вещества, както и премахване на азота и фосфора. По този начин се постига в максимална степен защита на екологичната среда на приемника река Янтра.

През 2015 г., с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г." бе открита новоизградената ПСОВ в гр.Трявна.  

От 2019 г. ВиК Габрово експлоатира и ПСОВ – гр. Севлиево.

Услугата Отвеждане на отпадъчни води се извършва в 9 населени места, като са обхванати 79,97 % от общото население.

Услугата Пречистване на отпадъчни води се извършва в 3 населени места, като са обхванати 71,04 % от общото население.

„ВиК” ООД – Габрово поддържа и обслужва:

Водоизточници: яз.„Христо Смирненски” и 240 повърхностни и подземни водоизточници

Довеждащи водопроводи и разпределителна водопроводна мрежа: 1 957 км

Помпени станции: 86 бр.

Напорни водоеми: 269 бр.

Канализационна мрежа: 268 км

В периода 2012 – 2015 г. в изпълнение на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г." бяха изградени 120 км ВиК мрежи в 16 квартала на гр.Габрово, ремонтирани 5 помпени станции, а двете пречиствателни станции - за питейни и отпадъчни води, бяха напълно реконструирани.

Годишен финансов отчет-2016 г.

Годишен финансов отчет-2017 г.